ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🎯วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
📌📌เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมเป็นเกียรติ และรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
📌📌 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Share: