มอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทุกภัยจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564

22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ สืบเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 12 ราย (11 ครอบครัว) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในนามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงาน


Share: