มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 1,807,000 บาทเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว


Share: