มอบเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 38 ราย เป็นเงิน 1,140,000 บาท

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ จัดทำสัญญามอบเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 38 ราย รายละ 30,000 บาท เป็นเงิน 1,140,000บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: