พ่อเมืองชัยภูมิมอบบ้าน “บ้านเนินสง่ารวมใจ”ขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

          2 กุมภาพันธ์ 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมมอบบ้าน “บ้านเนินสง่ารวมใจ” ในโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ ให้กับนางสาวลำพึง เจริญผล ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวกมลวรรณ พรมมาบุญ นิติกร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้บูรณาการความช่วยเหลือให้กับครอบครัวนางสาวลำพึงฯ ตามภารกิจกระทรวงฯ ซึ่งนางสาวลำพึงฯ ได้รับการประชาคมให้เป็นกรณีแบบอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน 7 มิติ เป็น “อำเภอ 1 Case Study ” ของอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


Share: