พิธีมอบเงิน สงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ (อุทกภัย)


Share: