พม.ชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวธิติมา บุตรยางนอก ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและวางแผนให้การช่วยเหลือ กรณี “ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี พบหญิงอายุประมาณ 32 ปี ลักษณะมีความพิการทางด้านร่างกาย มีพฤติกรรมเร่ร่อนขอเงิน โดยอ้างว่า ไม่มีเงินซื้อนมให้บุตรวัย 11 เดือน จากกรณีดังกล่าวทีมสหวิชาชีพ One Home จังหวัดชัยภูมิ ได้ดําเนินการลงพื้นที่ ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองบัวแดง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวแดง เจ้าหน้าที่อําเภอหนองบัวแดง เจ้าหน้าที่ OSCC โรงพยาบาลหนองบัวแดง เจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรหนองบัวแดง และผู้นําชุมชน ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการช่วยเหลือ ครอบครัวคนพิการ และให้การช่วยเหลือดังนี้

1. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตาและยายของเด็กซึ่งเป็นบุตรของหญิงพิการดังกล่าว พบว่า เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้ง ครอบครัวไม่ได้มีความเดือดร้อน สภาพที่อยู่อาศัยมั่นคงถาวร ได้รับสิทธิสวัสดิการตามสิทธิ เช่น เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และมีเงินที่บุตรชายส่งเสียเลี้ยงดูแล มีญาติพี่น้อง ช่วยเหลือ และช่วยเลี้ยงดูเด็ก โดยตาของเด็กต้องการและยินยอมให้นําตัวบุตรสาวไปบําบัดและรักษายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรหนองบัวแดงติดตามหาบิดาและมารดาเด็ก เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดยาเสพติด ปรากฏว่าไม่พบบิดาและมารดาเด็กอยู่ภายในบ้านพักอาศัย ทราบข้อมูลจากญาติว่า เดินทางไปที่อําเภอเมืองชัยภูมิ จึงได้ประสาน เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองชัยภูมิ เพื่อติดตาม เนื่องจากมีข้อมูลว่าเคยบุกรุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน และขอเงินชาวบ้านมาแล้วหลายพื้นที่ เพื่อนําเงินไปซื้อยาเสพติด และเกรงว่าจะมีพฤติกรรมดังกล่าวซ้ําอีก

3. หน่วยงานทีม One Horne ชัยภูมิ ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสําเร็จรูป และอาหารเสริมสําหรับเด็ก เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นกําลังใจให้ครอบครัว


Share: