พม.ชัยภูมิ ช่วยเหลือเด็กเรียนดีครอบครัวฐานะยากจน

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมอละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลือเด็กเรียนดีครอบครัวฐานะยากจน

Share: