พม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)

วันศุกร์ที่​ 3 ธันวาคม​ 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และทีม One Home พม.ชัยภูมิ ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนในชุมชนที่ตั้งศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: