พมจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำในยุค 4.0

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำในยุค 4.0 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กรให้มีสมรรถนะผู้บริหารตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนเองด้วยความสามารถทางอารมณ์ และเสริมพลังในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจิตวิญญาณ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. มอบแนวทางและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
ณ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


Share: