ประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญในระดับพื้นที่และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565


Share: