ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดําเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้ นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อํานวยการศูนย์บริการ คนพิการ จังหวัดชัยภูมิ และนายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดําเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และเตรียมการจัดทําโครงการและค่าของบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต


Share: