ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอําเภอภูเขียว

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอําเภอภูเขียว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ปลัดอําเภอ ภูเขียว สภ.ภูเขียว โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียว
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และหน่วยงาน One home ณ ห้องประชุมสํานักงาน สาธารณสุขอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


Share: