ประชุมนำเสนอผลการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare Data Management Platform) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1

เพิ่มเติม….


Share: