ประชุมทีม ONE HOME พม.ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุม ONE HOME พม.ชัยภูมิ เรื่องนโยบายการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และเรื่องขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และชี้แจงกำหนดแนวทางแผนบฏิบัติการ การดำเนินงานร่วมกัน โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องบระชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์จังทวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม…..


Share: