ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2565

👉👉วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
👨‍💼👨‍💼เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2565เพื่ออนุมัติคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 27 รายมีมติ ดังนี้ ชะลอคำขอ จำนวน 2 ราย ยกคำขอ จำนวน 2 ราย งดจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 7 ราย และอนุมัติคำขอค่าตอบแทน จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงิน 801,030 บาท (แปดแสนหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน)
👉👉ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ​ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ


Share: