ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มีมติเห็นชอบสนับสนุนการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 3 ครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม…..


Share: