ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2565

24 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,255,000 บาท และเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 244,230 บาท พร้อมกลั่นกรองขอรับการสนับสนุนกรอบวงเงินให้บริการกู้ยืมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเดิม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: