ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 90/2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 90/2564 เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน วาระสำคัญดังนี้ วาระ เพื่อทราบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 1) ปิดพื้นที่ชั่วคราว ในพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม 2) ปิดพื้นที่ชั่วคราวในพื้นที่บ้านท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ วาระ เพื่อพิจารณา 1) ขออนุญาตจัดงานวันอาจาริยาบูชา คุณมุฑิตาจิต หลวงพ่อสายทอง เตซะธัมโม และทอดกฐินประจำปี 2) ขอนุญาตจัดการแข่งขันฟุตบอล

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: