ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2565

23 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 388 ราย
เป็นเงิน 977,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: