ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยภูมิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ และนางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยภูมิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมฯ


Share: