ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM
เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
📌สามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือการเขียนโครงการได้ที่ QR code ตามเอกสารได้เลยค่ะ


Share: