ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จัดส่งข้อมูลคนพิการต้นแบบมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำเสนอเข้ารับการพิจารณาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ์คนพิการต้นแบบ 2564

ใบสมัครคนพิการต้นแบบ2564

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร


Share: