ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


Share: