ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้เสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตรววจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้


Share: