ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1rtw0kTIm_eBrjkjM3nzibwrebpsaUTmF/view?usp=sharing


Share: