ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share: