ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้   ↓↓


Share: