ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่
ประจำปี 2564 พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ นำโดยนำโดย นายนิติรุจน์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นางรุ้งนิภา ขวดชัยภูมิ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ) และนางสาวณิชชา สำราญบำรุง นักพัฒนาสังคม กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: