ตรวจสอบเอกสารสำหรับประกอบการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครต่างประเทศ ให้แก่ มูลนิธิมหามโนธรรม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบเอกสาร
สำหรับประกอบการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครต่างประเทศ ให้แก่ มูลนิธิมหามโนธรรม เพื่อขออนุญาต
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: