กิจกรรมการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจําเดือนธันวาคม 2565


Share: