การประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสริมน ผอสูงเนิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: