การประชุมหารือและวางแนวทางการจัดกิจกรรม“พม. พบนักเรียน.”

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือและวางแนวทางการจัดกิจกรรม“พม. พบนักเรียน.” โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนได้รับสวัสดิการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: