การประชุมบูรณาการพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนุจรี สิงห์สำราญ นักพัฒนาสังคม และนางสาวชฎาพร เจริญบุญ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมบูรณาการพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ รพ.สต.โนนเสลา และ รพ.สต.บ้านแดงสว่าง

 


Share: