การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เงินสงเคราะห์ งานอพม. และซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอาย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
เงินสงเคราะห์ งานอพม. และซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย /ศูนย์
พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: