การจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2565


Share: