รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หัวข้อหลัก What youth can do in the era of New Normal ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–ปัจจุบัน และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

            27 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นายสมอาจ พอกประโคน เคหะจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 และเจ้าหน้าที่ พม.ชัยภูมิ เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือประเด็นการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565นางอภิญญา ชมภูมาศผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 13พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยื่ยมการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับฟังสรุปรายงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.ชัยภูมิ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการรวมถึงบูรณาการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน และติดตาม กำกับ ดูแล ในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM
เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
📌สามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือการเขียนโครงการได้ที่ QR code ตามเอกสารได้เลยค่ะ


Share:โครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565 โดย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีการเสวนาเรื่อง การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมระดับจังหวัดชัยภูมิ และมอบเกียตริบัตรสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งจัดเวทีให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม เช่น การดีดพิณ การร้องเพลงและการเต้นรำ รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ ผ้าไหมท้องถิ่น สบู่จากรังไหม และจักสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial